За нас

logo ISO & OHSAS za poshta

Уважаеми Работодатели,

Имаме удоволствието и честта да ви предложим услугите на Служба по трудова медицина “ДИВА МЕД” ЕООД. Службата работи от м. юли 2006 година и постоянно обновява услугите си в зависимост от измененията в нормативна база.
Кои сме ние и какво можем? Какво Ви предлагаме?
Обслужване от лекари и специалисти в дейността, свързана със здравословните и безопасни условия на труд: защитени специалности по “Трудова медицина”, “Токсикология”; сертифицирани експерти и одитори по здравословните и безопасни условия на труд; строителни инженери; координатори в строителството; магистър счетоводител; психология на труда и други;
Обслужване от компетентни специалисти с продължителен стаж в областта на контрола на здравословните и безопасни условия на труд;
Знания и опит, свързани не само с познаване на нормативната база, но и с начините как законно да се заобиколи бюрокрацията;
Предлагане на услуги, свързани практически с всички Ваши задължения не само по Кодекса на труда и ЗЗБУТ, но и по Законите за счетоводството, за ДДС, за корпоративното подоходно облагане, и поднормативните им уредби;
Присъствуваме на проверките от контролните органи; подпомагаме Ви преди, по време и след техните проверки;
Ние следим вместо Вас нормативната база, и своевременно работим по нейното свеждане и изпълнение от Ваша страна – годишен одит за съответствие на наличната документация съгласно ЗЗБУТ.
Ние ценим Вашето време: разработките ни са във вид, готови за подпис и печат; те съдържат всичко необходимо за Вас, и ако ги спазвате, даже и без да сте прочели съответния нормативен акт, гарантираме, че няма да имате проблеми с контролните органи.
Не е необходимо да търсите помощ от други лица и организации, по въпроси и дейности, свързани със здравословните и безопасни условия на труд. Ние предлагаме комплексно обслужване: обслужване от СТМ; оценка и управление на риска; обективизация на хигиенните фактори и условия на труд от акредитирани по БСА лаборатории; измервания и кусове за електробезопасност; лабораторни изследвания на околната среда от акредитирани по БСА лаборатории; организация на всички видове профилактични медицински прегледи и изследвания, на място или в поликлинични условия; разработваме комплексни досиета по пожарна и аварийна безопасност на обекти в експлоатация, в съответствие с Наредба № 8121з-647 / 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите на МВР и МИП; разработваме комплексни досиета на новостроящи се обекти, в съответствие с Наредба № 2 за СМР; подготвяме документацията, свързана с фирмените Програми за управление на отпадъците; извършваме психологични изследвания във връзка с труда; водим и консултираме по въпросите, свързани със счетоводството на фирмите, в това число и по счетоводството на здравословните и безопасни условия на труд, и други.
От нас получавате повече, отколкото ни плащате.
Специално за строителните фирми изготвяме специализирана оценка на строителни площадки в зависимост от етапа на строителство.
Ние можем да Ви обслужим в кое и да е населено място в страната.
Ние имаме разработена система за качество, която ни задължава да поддържаме постоянна обратна връзка с Вас, с цел нейното оптимизиране. Ние се обръщаме с респект и внимание към всеки Ваш въпрос и проблем, винаги сме на разположение, и на нас може да се разчита.
Ние сме коректни, и търсим коректност. Само некоректните Работодатели се оплакват, а ние си пазим хляба. Ако Вие искате работа и качество, то сте попаднали на подходящото място.
Успех !

От 15.01.2016 г. “ДИВА МЕД” ЕООД започна да набира фирми за участие по процедура “Добри и безопасни условия на труд” – BG05M9OP001-1.008. “ДИВА МЕД” ЕООД ще разработва проекти със следните параметри : минимален размер на безвъзмездната финансова помощ в размер на 50 000 лв.; Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ – 391 166,00 лв. Допустими дейности, които ще се финансират чрез проекта : Закупуване на ЛПС и Специално работно облекло; Осигуряване на колективни предпазни средства; Осигуряване на организиран транспорт от работодателя до и от работното място; Осигуряване на социални придобивки за работещите; Придобиване на Стандарти за ЗБУТ; Обучение на служителите и работещите за безопасна работа; Разработване, адаптиране и въвеждане на системи за развитие на човешките ресурси; Обучение на работещите относно специфичните рискове за здравето.