Актуални новини

април, 2016 год.
От 15.04.2016 г. официално стартира набирането на Проектни предложения по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020“, Ос “Добри и безопасни условия на труд>” – BG05M9OP001-1.008.

януари, 2016 год.
От 15.01.2016 г. “ДИВА МЕД” ЕООД започна да набира фирми за участие по процедура “Добри и безопасни условия на труд” – BG05M9OP001-1.008. “ДИВА МЕД” ЕООД ще разработва проекти със следните параметри : минимален размер на безвъзмездната финансова помощ в размер на 50 000 лв.; Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ – 391 166,00 лв. Допустими дейности, които ще се финансират чрез проекта : Закупуване на ЛПС и Специално работно облекло; Осигуряване на колективни предпазни средства; Осигуряване на организиран транспорт от работодателя до и от работното място; Осигуряване на социални придобивки за работещите; Придобиване на Стандарти за ЗБУТ; Обучение на служителите и работещите за безопасна работа; Разработване, адаптиране и въвеждане на системи за развитие на човешките ресурси; Обучение на работещите относно специфичните рискове за здравето.

Referenciа-кемпински ДИВА МЕД

ReferenciaDSK_2012

referencia_divamed

Референция ВиК

март, 2014 г.

От месец март “ДИВА МЕД” ЕООД внедри, поддържа и непрекъснато подобрява системата за управление спрямо Стандарта ISO 9001 : 2008 и OHSAS 18001 : 2007 в областта на Консултантски услуги и обучение по ЗБУТ. Разработване, внедряване на оценка на риска, системи за безопасност при работа и друга специализирана документация в областта на ЗБУТ. Внедряване на методика за изследване на психо-социалните фактори за нивото на
стреса на работното място. Одит и изпълнение на функциите на орган по безопасност и здраве при работа. Разработване на анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност и работната среда в предприятието. Служба по трудова медицина. Измервания на фактори работна среда. Консултиране и управление на проекти по програми на ЕС.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10