Актуални новини

април, 2020 год.
Във връзка със Заповед № РД 01 – 219 / 2020 г. на Министъра на МТСП и изпратени указания от Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда“ уведомяваме работодателите, че имат задължение да изготвят и допълнят оценката на риска по отношение на нововъзникналата епидемиологична обстановка от разпространението на коронавируса (2019-nCoV) като нововъзникнал риск. В тази връзка след оценяването на работните места трябва да се разработят и разпишат мерки за минимизирането му – организационни и технически.
І. Организационни мерки за минимизиране на риска от разпространението на коронавирус (2019-nCoV)
1. Изготвянето на оценка на риска с включването и оценяването на биологичния риск.
2. Извършването на извънреден инструктаж.
3. Информиране срещу подпис на работещите за риска, прилаганите мерки за защита в предприятието и персоналната отговорност на всеки един член от колектива.
4. Изготвяне на нов физиологичен лежим на труд и почивка, позволяващ по – чести почивки за извършването на допълнителни хигиенни мероприятия.
5. Разработване на специални писмени инструкции и процедури за действие при идентифициране на лица с потенциален биологичен риск.
6. Назначаване на отговорници.
7. Ревизиране на нови списъци с лични предпазни средства (ЛПС) и други защити от биологичен риск.
8. Разработване на ред за съхраняване на използваните ЛПС.
9. Определяне на лица (ако има такива), за които в предвид служебните задължения не могат да бъдат ограничени контактите в потенциални вирусоносители. Изготвяне за тях на специфични технически мерки за защита.
10. Разработване, организиране и въвеждане на пропускателен режим.

ІІ. Технически мерки
1. Осигуряване на ЛПС, разписани в оценката на риска и съобразени с новият вид риск.
2. Осигуряване на дезинфектанти и измиващи препарати, включително и такива за измиването на очите.
3. При възможност осигуряване на технически средства за контрол и превенция :
• Дистанционни термометри
• Термокамери
• Озонатори и др.

При проявен интерес от Ваша страна бихме могли да Ви предложим изготвянето на оценка на риска с въведен и оценен биологичен и епидемиологичен риск, както и комплексни мероприятия за спазването на трудовото законодателство, изискванията на МТСП и ИА „Главна инспекция по труда“.

април, 2016 год.
От 15.04.2016 г. официално стартира набирането на Проектни предложения по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020“, Ос “Добри и безопасни условия на труд>” – BG05M9OP001-1.008.

януари, 2016 год.
От 15.01.2016 г. “ДИВА МЕД” ЕООД започна да набира фирми за участие по процедура “Добри и безопасни условия на труд” – BG05M9OP001-1.008. “ДИВА МЕД” ЕООД ще разработва проекти със следните параметри : минимален размер на безвъзмездната финансова помощ в размер на 50 000 лв.; Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ – 391 166,00 лв. Допустими дейности, които ще се финансират чрез проекта : Закупуване на ЛПС и Специално работно облекло; Осигуряване на колективни предпазни средства; Осигуряване на организиран транспорт от работодателя до и от работното място; Осигуряване на социални придобивки за работещите; Придобиване на Стандарти за ЗБУТ; Обучение на служителите и работещите за безопасна работа; Разработване, адаптиране и въвеждане на системи за развитие на човешките ресурси; Обучение на работещите относно специфичните рискове за здравето.

Referenciа-кемпински ДИВА МЕД

ReferenciaDSK_2012

referencia_divamed

Референция ВиК

март, 2014 г.

От месец март “ДИВА МЕД” ЕООД внедри, поддържа и непрекъснато подобрява системата за управление спрямо Стандарта ISO 9001 : 2008 и OHSAS 18001 : 2007 в областта на Консултантски услуги и обучение по ЗБУТ. Разработване, внедряване на оценка на риска, системи за безопасност при работа и друга специализирана документация в областта на ЗБУТ. Внедряване на методика за изследване на психо-социалните фактори за нивото на
стреса на работното място. Одит и изпълнение на функциите на орган по безопасност и здраве при работа. Разработване на анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност и работната среда в предприятието. Служба по трудова медицина. Измервания на фактори работна среда. Консултиране и управление на проекти по програми на ЕС.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10