ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ПО ЗБУТ

Съгласно изискванията на нормативната база “ДИВА МЕД” ЕООД провежда дистанционно следните видове обучения :
  • Дистанционно обучение на представителите на работодателя и на работниците в Комитетите / Групите по условия на труд съгласно Наредба №4 / 1998 год.
  • Дистанционно обучение на ръководния състав по ЗБУТ съгласно Наредба РД-07-2 / 2009 год.
  • Дистанционно обучение на лицата извършващи инструктажи съгласно Наредба № РД-07-2 / 2009 год.
  • Дистанционно обучение на лицата определени да извършват първа помощ, взаимопомощ и самопомощ съгласно Наредба № 3  / 2008 год.
  • Дистанционно обучение на лицата извършващи “Ръчна работа с тежести” съгласно Наредба № 16 / 1999 год. за физиологичните норми и правила за ръчна работа с тежести.
  • Дистанционно обучение на лицата извършващи “Работа на височина” съгласно нормативните изисквания.

След провеждане на тестово изпитване се издават съответните Сертификати за правоспособност.