ЕВРОПЕЙСКА ПРОГРАМА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

януари, 2016 год.
От 15.01.2016 г. “ДИВА МЕД” ЕООД започна да набира фирми за участие по процедура “Добри и безопасни условия на труд” – BG05M9OP001-1.008. “ДИВА МЕД” ЕООД ще разработва проекти със следните параметри : минимален размер на безвъзмездната финансова помощ в размер на 50 000 лв.; Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ – 391 166,00 лв. Допустими дейности, които ще се финансират чрез проекта : Закупуване на ЛПС и Специално работно облекло; Осигуряване на колективни предпазни средства; Осигуряване на организиран транспорт от работодателя до и от работното място; Осигуряване на социални придобивки за работещите; Придобиване на Стандарти за ЗБУТ; Обучение на служителите и работещите за безопасна работа; Разработване, адаптиране и въвеждане на системи за развитие на човешките ресурси; Обучение на работещите относно специфичните рискове за здравето.

 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013

Процедура за безвъзмездна финансова помощ

„Безопасен труд”

1.      Планиран период за прием документи: 26.ноември.2012 г., като крайният срок ще бъде три месеца след официално публикувана покана за прием на проекти.

 2.      Цел на финансирането:

Основна цел на процедурата е да спомогне за подобряване условията на труд в предприятията при спазване на нормите и изискванията на законодателството по безопасност и здраве при работа, адаптиране на управленските процеси в предприятията към нов подход при регламентирането и нормирането на труда и изграждането на съвременна система от трудови стандарти.

Очакват се следните индикативни резултати:

 • подобряване условията на труд и привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите в 350 предприятия;
 • намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели най-малко с 25%.

3.      Минимален и максимален размер на безвъзмездното финансиране:

Стойността на безвъзмездното финансиране се очаква да бъде: минимум 50 хил.лв., максимум 200 хил.лв.

 

Забележка: Приложим е режимът на минимална помощ в съответствие с режим „de minimis” (минимална помощ) – т.е. предоставяната на всяко едно предприятие минимална помощ, не може да надхвърля 391 166 лв. за период от три данъчни години. Трите последователни данъчни години обхващат годината на кандидатстване и двете предшестващи данъчни години.

4.      Максимален процент на съфинансиране:

Процентът на съфинансиране от общата стойност на един проект е:

 • до 100% безвъзмездна помощ за малките и средни предприятия;
 • до 80% безвъзмездна помощ за големите предприятия.

5.      Изисквания към кандидатстващите организации:

 • да са малки, средни или големи предприятия;

В предприятията са осигурени задължителните здравословни и безопасни условия на труд, видно от следните документи:

 • Оценка на риска;
 • Утвърдена програма за минимизиране на риска;
 • Валиден договор с регистрирана служба по трудова медицина;
 • Документи, удостоверяващи създаването на орган по безопасност и здраве при работа;
 • Утвърден списък на работните места и видовете работа, при които се използват лични предпазни средства за безопасност и здраве при работа.

Забележка: Не могат да кандидатстват държавна /централна и/или териториална/ и/или общинска администрация. Проектите се изпълняват самостоятелно, а не в партньорство с други организации. Важно е обаче да се отбележи, че е допустимо към момента на кандидатстване да се посочат да конкретен/ни експерт/и, които ще са ангажирани с изпълнението на съответната дейност.

6.      Видове плащания – авансово, междинно и окончателно

 7.      Общ бюджет на процедурата (за всички кандидати): 30 млн. лева

 8.      За какво може да се кандидатства:

 •  Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност, общо или на отделни елементи от нея (задължителна дейност);
 • Модернизация и/или реконструкция и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд;
 • Закупуване на предпазни средства и специално работно облекло;
 • Разработване и придобиване на стандарти за безопасни условия на труд във връзка с въвеждане на ново работно оборудване и технологии;
 • Обучение на служители за безопасна работа с нововъведено работно оборудване и технологии.

9.      Допустими разходи, които могат да бъдат финансирани по проекта:

 

 • Разходи за възнаграждения, осигуровки и командировъчни (пътни, дневни и квартирни) от страна на работодателя за експертите, които:
  • ще извършват анализа на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност;
  • ще разработват стандарти за безопасни условия на труд във връзка с въвеждане на ново работно оборудване и технологии;
  • Разходи за възнаграждения и осигуровки от страна на работодателя за преподавателите, които ще провеждат обученията за безопасна работа с ново въдено работно оборудване и технологии;
  • Разходи за модернизация и/или реконструкция и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд в предприятието, а именно:
   • Текущ ремонт на дълготрайни материални активи
   • Придобиване на дълготрайни материални активи, като:

–         Придобиване на компютри и хардуер;

–         Придобиване на стопански инвентар;

–         Придобиване на оборудване, машини и съоръжения;

–          Придобиване на дълготрайни нематериални активи.

 • Разходи за наем;
 • Разходи за дейности, свързани с осигуряване на публичност;
 • Разходи за електричество/отопление, поддръжка на помещения;
 •  Разходи за анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност (като външна услуга);
 • Разходи за разработване на стандарти за безопасни условия на труд във връзка с въвеждане на ново работно оборудване и технологии(като външна услуга);
 • Разходи за обучаваща организация, която да извърши обучение за безопасна работа с нововъведено работно оборудване и технологии (като външна услуга);
 • Разходи за застраховки на обучаемите за периода на обучение и на закупеното по проекта оборудване;
 • Разходи за организация и управление на проекта – не повече от 10 на сто от преките допустими разходи за дейностите.

 

Забележка: НЕ СЕ ФИНАНСИРАТ разходи за закупуване на обзавеждане и оборудване, пряко свързано с производствения процес и обичайната дейност на предприятията и разходи за извършване на основен ремонт.

 

10.   Максимален срок за изпълнение на проекта: 12 месеца