НАДЗОРЕН ОРГАН ПО ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ

“ДИВА МЕД” ЕООД извършва комплексни услуги свързани с консултация и надзор за осигуряване на добри и безопасни условия на труд. Това включва :

1. Абонаментно обслужване от Служба по Трудова медицина с включени :
o Определяне на изложените на риск лица.
o Изготвяне на карти с оценка на професионалния риск.
o Изготвяне на физиологичен режим на труд и почивка.
o Изготвяне на списък за необходими лични предпазни средства.
o Изготвяне на оценка на риска при извършване на ръчна работа с тежести.
o Изготвяне на необходимия набор от заповеди и програми за инструктажи, съгл. нормативните изисквания по здравословни и безопасни условия на труд.
o Изработване на комплексен проект за отстраняване и намаляване на риска за здравето и безопасността при работа, в т.ч. определяне на подходящи физиологични режими на труд и почивка за всеки конкретен труд (Наредба № 15/1999 г.); препоръки относно преустройството на работното място, организацията на труда и трудовото натоварване на заболели служители и работници; подобряване състоянието на работната среда, на безопасността на труда и оптимизиране на трудовия процес.
o Оценка на условията за санитарно – битово обслужване.
o Консултативна помощ при избор на средства за колективна и лична защита (лични предпазни средства съгл. нормативните изисквания за дадения вид работа).
o Определяне на периодичността на задължителните медицински прегледи на работниците съобразно степента на потенциалния здравен риск.

2. Изготвяне на комплексна оценка на риска на строителна площадка съгл. Наредба № 2 / 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (по параметри на площадката ).

3. Осигуряване на почасово присъствие на експерти по БЗР на обектите на дружеството :
• Координатор по БЗР;
• Инспектор по БЗР;
• Офис служител;
*Забележка : За осигуряване на постоянно присъствие на обектите на фирмата – допълнително договаряне съгл. вида, обема на извършваната работа, клас на строително – монтажни работи и др.

4. Медицинско обслужване – провеждане на профилактични прегледи на работещите по пакет (по избор) .

5. Изготвяне на Анализ на здравословното състояние на работещите, въз основа на резултатите от извършените профилактични прегледи и изследвания, показателите за временна и трайна нетрудоспособност и връзката им с условията на труд, данните за професионалната заболеваемост и трудовия травматизъм.
o Предоставяне на информация на работниците и служителите за здравните рискове, свързани с работата им и за резултатите от профилактичните прегледи и изследвания.
o Наблюдение на здравословното състояние на работниците и служителите и анализирането му във връзка с извършваната работа (съгл. чл.10 на Наредба № 14/1998).

6. Организиране и извършване на специализирани измервания на факторите работна среда и оценка на работната среда (осветеност, микроклимат, импеданс, шум, мълниезащита, заземление и др.).

7. Създаване и поддържане на електронни здравни досиета :
o Оформяне на досиета за здравното състояние на работещите /чл.28, (2) от Наредба №14/1998г./
o Изготвяне на заключения за здравословното състояние на работника или служителя при прекратяване на трудовия договор.
o Изготвяне на заключения за годността на работника или служителя да изпълнява даден вид работа.

8. Провеждане на дистанционно обучение на длъжностните лица по ЗБУТ :
• КУТ/ГУТ
• Лицето провеждащо инструктажи
• Първа помощ, взаимопомощ и самопомощ
• Лицата извършващи „Ръчна работа с тежести“
• Лицата извършващи „Работа на височина“
• Ръководен състав и длъжностните лица управляващи трудови процеси
• Координатор по здраве и безопасност

9. Изпълнение на функциите на орган по безопасност и здраве при работа ( заповед за определяне на орган по безопасност, управление на дейността по ЗБУТ, годишен план за работата на длъжностното лице по ЗБУТ и отговорности в работата на длъжностното лице по ЗБУТ), съгласно разпоредбите на чл. 24, ал. 2 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № 3 от 27 юли 1998 г. за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите със защита от професионалните рискове и превенция на тези рискове.

10. Извършване на Годишен одит за съответствие на фирмената документация със Закона по здравословни и безопасни условия на труд.

11. Разработване и проиграване на авариен и евакуационен план, съгл. Наредба № 8121з-647 / 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.

12. Разработване на Досие по пожарна безопасност за обекти в експлоатация, съгл. Наредба № 8121з-647 / 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.

13. Разработване на оценка на риска и инструкция за безопасност за външни посетители на обекти на дружеството.