Необходими документи по ЗБУТ

 • Оценка /преоценка/ на риска за здравето и безопасността на работещите съгласно Наредба №5 от 11.05.1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценката на риска.   Анализ и оценка на: Работни помещения, Работни процеси, Работно оборудване, Работни места, Организация на труда, Използвани суровини и материали, Други странични фактори, които могат да породят риск.
 •  Специализирани измервания на фактори на работната среда съгласно чл.10, ал.2 от Наредба №5 от 11.05.1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценката на риска. Анализ на състоянието на работната среда и влиянието, което оказва върху здравето на работещите.
 • Разработване на програми за управление на професионалните рискове.
 • Въвеждане на физиологични режими па труд и почивка по време на работа /съгл. Наредба № 15 от 31. 05.1999 г./.
 • Книга за извънреден труд на основание чл. 149 от КТ и чл.18 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските изм. ДВ. бр.21 от 15 .03.2011 г.
 • Регистър на трудови злополуки на основание чл. 14 от Наредбата за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки (изм. доп. ДВ бр. 19 от 19.02.2002 г.).
 • Книга за удължено работно време сьгласно в чл. 136, а, ал. 2 на КТ и чл. 8 ал. 3 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските (изм. ДВ. бр.21 от 15.03.2011 г.).
 • Книга за раздаване лични предпазни средства (ЛПС) и работно облекло сьгласно чл. 17. от Наредба № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място (Обн., ДВ, бр. 46 от 15.05.2001 г. – в сила от 15.08.2001 г.).
 • Книга за отчитане на използвалият отпуск за отглеждане на дете до 8 -годишна възраст съгласно чл.167а от КТ от Наредбата за работното време, почивките и отпуските (изм. ДВ. бр.21 от 15.03.2011 г.).
 • Книга за начален инструктаж сьгласно чл. 281, ал. 2 и ал. 5 на КТ и Приложение № 1 към чл. 11, ал. 5 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. (в сила от 01.01.2010 г., изм. ДВ. бр.25 от 30 Март 2010г.).
 • Книга за инструктаж на работното място, периодичен и извънреден инструктаж сьгласно чл. 281, ал. 2 и ал. 5 на КТ и Приложение № 1 към чл. 11, ал. 5 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. ( в сила от 01.01.2010 г.,  изм. ДВ. бр.25 от 30.03.2010 г.).
 • Книга за ежедневен инструктаж от съгласно чл. 281, ал. 2 и ал. 5 на КТ и Приложение № 1 към чл. 11, ал. 5 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г.  (в сила от 01.01.2010 г.,  изм. ДВ. бр.25 от 30.03.2010г.).
 • Служебна бележка за проведен начален инструктаж – по образец Приложение № 2 към чл. 12, ал. 3 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г.  (в сила от 01.01.2010 г.,  изм. ДВ. бр.25 от 30.03.2010 г.(.
 • Програма за провеждане на начален инструктаж сьгласно чл.12, ал.2 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г.  (в сила от 01.01.2010 г., изм. ДВ. бр.25 от 30.03.2010 г.).
 • Изготвяне на заповед за определяне на длъжностно лице по безопасност и здраве съгласно чл. 24, ал. 1 от ЗЗБУТ ( ДВ. бр. 124 / 1997 год.) и чл. 2, ал. 3  на Наредба № 3 от 27.07.1998 год. ( ДВ. бр. 91 / 1998 год.).
 • Изготвяне на заповед за определяне на видовете инструктаж сьгласно чл.Ю, ал.З от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. ( в сила от 01.01.2010 г., изм. ДВ. бр.25 от 30.03.2010 г.).
 • Изготвяне на заповед за лицата, които ще провеждат видовете инструктаж сьгласно чл.П, ал.2 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. (в сила от 01.01.2010 г., изм. ДВ. бр.25 от 30.03.2010 г.).
 • Изготвяне на заповед лице водещо регистъра на трудови злополуки;
 • Изготвяне на заповед лице водещо регистъра на извънреден труд;
 • Изготвяне на заповед за работно време;
 • Изготвяне на заповед за проверка на ръчно преносими ел. инструменти;
 • Изграждане на Комитет/ Група по условия на труд.
 • Програма за провеждане обучение на Комитета/ Групата по условия на труд
 • Длъжностни характеристики с допълнения на задължения по здравословни и безопасни условия на труд сьгл. изискването на чл.127, т.4 от Кодекса на труда.
 • Изготвяне на инструкции по безопасна работа с машини и съоръжения /оборудване/.
 • Правила за безопасни и здравословни условия на труд.
 • Правила за първа долекарска помощ обхващаща всички основни действия по оказване на помощ на пострадалите по време на изпълнение на служебните’ им задължения до идване на лекар;
 • Знаци и сигнали по безопасност на труда и ППО.
 • Правилник за вътрешния трудов ред, чл.139, във връзка с чл.181 от КТ.
 • Документи, касаещи настъпила трудова злополука във фирмата и представянето им пред компетентните органи.
 • Вътрешни правила за работа заплата;
 •  Противопожарно досие съгласно Наредба № 8121з-647 / 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите на МВР и МИП;
 • Евакуационни схеми на работните помещения съгласно Наредба № 8121з-647 / 01.10.2014 г.