ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ПО ЗБУТ

“ДИВА МЕД” ЕООД освен Трудова медицина може да изпълнява и функциите на “Орган за контрол по здраве и безопасност”, което включва : организиране, координиране и контрол на цялостната дейност по безопасност и здраве, включваща функциите и задачите на органите по безопасност и здраве при работа за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защита от професионални рискове и превенция на тези рискове, съгласно Наредба № 3 / 27.07.1998 г. на МТСП и МЗ (Обн. ДВ. бр. 91/1998 г., изм.  ДВ. бр.102 / 22.12.2009 г., в сила от 05.01.2010 г.).