Подготовка на проектни предложения за кандидатстване по схемата за безвъзмездна финансова помощ процедура “Добри и безопасни условия на труд” – BG05M9OP001-1.008 по ОП “Развитие на човешките ресурси”

1. Изготвяне на проектно предложение за кандидатстване по схемата

2. Структуриране на бюджет за кандидатстване.

4. Изработване на количествени таблици в съответствие със структурирането на бюджета.

5. Изготвяне на препоръчителен списък на лични предпазни средства ( ЛПС ) и специално работна облекло ( СРО ), по работни места, видове работи и длъжности.

6. Консултативна помощ при избора на ЛПС и СРО в съответствие с нуждите на Възложителя.

7. Адаптиране на оценка на риска, програма за минимизиране на риска към изискванията на проекта.

8. Разработване на утвърден списък на ЛПС и СРО и участие при процедура по избор на същите.