Досие наредба 2 за СМР

Всеки строител знае много добре, че е задължен, преди да започне строителни работи, да има така нареченото Досие и Оценка на риска за строителните работи, съгласно Наредба №: 2 за минималните изисквания за здраве и безопасност при извършване на строително-монтажни работи. Службата по трудова медицина има в състава си строителен инженер, и с допълнителна квалификация като координатор за здраве и безопасност при строителството, с продължителен трудов стаж като орган по безопасност и здраве при работа.
Досието се изготвя във вид, готов за подпис и печат и съдържа всички необходими разработки като Заповеди, Комисии, План за здраве и безопасност, План за пожарна и аварийна безопасност, Оценка на риска, Програма за управление на риска, в т.ч. инструкции и правила за безопасна работа, Списък на необходимите лични предпазни средства и специално работно облекло по работни места, категоризиране на обекта по пожаро- и взривоопасност, схеми за евакуация, Дневници за регистриране на огневи работи, потивопожарни Наредби, информационна Табела за безопасност и здраве, Модели за документиране на техническото състояние на скеле, платформи, люлки, и т.н., или всичко, необходимо за пред контролните органи.

Службата по трудова медицина извършва обучения и издава удостоверения, легитимни пред Камарата на строителите, за вписване в нейния регистър, по чл. 17, ал. 2 към т. 5 във връзка с чл. 16, ал. 3, т. 4 и 5 от Закона за Камарата на строителите.