Група по условия на труд

Всички материали за Комитета или Групата по условия на труд са оформени във вид, готови за подпис и печат, и са съобразени с Наредба № 14 за Службите по трудова медицина, и Наредба № 4 за Комитетите по условия на труд: заповед за изграждане на Комитет/Група по условия на труд; годишен план за работа; готови протоколи за обсъждане в Комитета/Групата по условия на труд; за обученията осигуряваме необходимата литература, в т.ч. нормативни документи, и издаваме легитимни удостоверения за първоначални и ежегодни обучения.
Службата по трудова медицина поддържа постоянен контакт с Комитета/Групата по условия на труд, заедно обсъждаме и решаваме проблемите.