Инструкции за безопасност

Разработваме и предлагаме богат избор от Инструкции и Правила за здраве и безопасност, съобразени с рисковете на конкретните работни места, във вид, готов за подпис и печат. Въпреки, че само за инструкциите/правилата за СМР има изисквания за разработването им, всички инструкции и правила, предлагани от нас, отговарят на тези изисквания. Те съдържат: общи изисквания за безопасност; изисквания за безопасност преди работа; изисквания за безопасност по време на работа; необходими лични предпазни средства и специално работно облекло; действия при аварийни ситуации; оказване на долекарска помощ; изисквания за безопасност след работа; задължения на отговорните лица по здравословните и безопасни условия на труд; санкции при неспазване на изискванията. Освен това, разработваме Правила за лична хигиена, Правила за хигиенно производство, система за самоконтрол, и други.
Инструкциите/Правилата за здраве и безопасност са елемент от обслужването от Служба по трудова медицина, но поради големия им обем, са отделен раздел в нашите услуги.

Разработките са във вид, готов за подпис и печат.