Психологични изследвания

В съвременният свят един Работодател трябва да разчита не само на работещите, но и на преките им ръководители. Нараства ролята на психологичните изследвания, свързани с труда. Ние разработваме и предлагаме:

  1. ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПСИХОСОЦИАЛНИТЕ ФАКТОРИ НА РАБОТНАТА СРЕДА ВЪВ ВРЪЗКА С УПРАВЛЕНИЕТО И УСЪВЪРШЕНСТВУВАНЕТО НА ЧОВЕШКИЯ РЕСУРС.
  2. УЧАСТИЕ В РАЗРАБОТВАНЕТО НА СПЕЦИФИЧНИ ЗА КОНКРЕТНАТА СФЕРА КРИТЕРИИ ЗА ЛИЧНОСТНА И ПСИХОФИЗИЧЕСКА ПРИГОДНОСТ НА СТРУКТУРООПРЕДЕЛЯЩИТЕ ПРОФЕСИИ, НЕОБХОДИМИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПОДБОР НА НАДЕЖДНИ РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ.
  3. УЧАСТИЕ В ДИАГНОСТИКАТА НА СОЦИАЛНИТЕ ПРОЦЕСИ В КОЛЕКТИВА: СТЕПЕН НА НАТИСК ВЪРХУ ГРУПАТА ОТ СТРАНА НА НЕЙНИТЕ ЛИДЕРИ – НЕФОРМАЛНИ И ТЕЗИ, НАЗНАЧЕНИ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ И ОБРАТНО – СТЕПЕНТА НА ГРУПОВИЯ НАТИСК ВЪРХУ РАБОТОДАТЕЛЯ ЧРЕЗ ТЕЗИ ЛИДЕРИ И СТЕПЕН НА СОЦИАЛНА ЖЕЛАНОСТ НА ВСЕКИ ЧЛЕН НА ГРУПАТА, СТЕПЕН НА „КОХЕЗИЯ/СПЛОТЕНОСТ” В ГРУПАТА, И ДРУГИ.